VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarný odbor využíva skupinové vyučovanie, avšak vyučovací proces je založený na individuálnom prístupe ku každému žiakovi.

V prípravnom ročníku ide o predškolskú výtvarnú výchovu. Vychádza prevažne zo spontánnych výtvarných činností dieťaťa, z automotivačnej hravosti a z detskej naratívnosti. Dôležitá je atraktívnosť tém a objavnosť nových technických možností a postupov. Metóda vyučovacia je zameraná na oboznámenie dieťaťa s vyjadrovacími prostriedkami, na odpútanie sa od schém a stereotypov v zobrazení a na podporu hravej kreativity.

Prvý stupeň štúdia zodpovedá obdobiu školy. V prvých ročníkoch plynule nadväzuje na spontánny detský výtvarný prejav. Ťažisko metódy vyučovania je ale v zapojení poznávacieho procesu do vzťahu s tvorením. Z radostného laborovania sa postupne formuje schopnosť samostatne reagovať na podnety, tvorivo operovať s prostriedkami. Bohatosti a rôznorodosti záujmov žiaka v tomto veku musí zodpovedať aj bohatosť obsahu vyučovania, jeho interdisciplinárne presahy.

Druhý stupeň základného štúdia je obdobie strednej školy a predstavuje vek názorovej kryštalizácie. Metóda vyučovania je v dôraze na operatívnosť v činnosti žiaka, na stále samostatnejšiu voľbu použitia prostriedkov a na rešpektovaní jeho profilácie. Výtvarný jazyk, výtvarná komunikácia, analýza výtvarného diela a intelektuálne operácie sú obsahom vyučovania rovnako ako fantázia, rozvoj schopností zobraziť skutočnosť a spontánna hra. Vyučovanie má najprv blokový a stále viac individuálny charakter, vo 4. ročníku pedagóg pripravuje individuálny program pre každého žiaka.

Žiaci výtvarného odboru sa na I. a II. stupni štúdia zameriavajú na prácu vychádzajúcu z materiálno - technického experimentovania v rôznych technikách.

- na plošné vytváranie - kreslenie, maľovanie, grafická tvorba
- na priestorové vytváranie - modelovanie, keramika, tvorba šperku, krajinná tvorba, dekoratívne činnosti