TANEČNÝ ODBOR

Zameriava sa na vyučovanie klasického, historického, ľudového tanca, ale i tancov moderných. Žiaci tohto oddelenia sa pripravujú na štúdium tanečných disciplín, účinkovanie v záujmovo - umeleckých zoskupeniach ZUŠ - súborová činnosť. Cieľom tohto odboru je poskytnúť žiakom čo najširší záber a rozhľad základných tanečných techník, ktoré môžu následne využívať v rôznych profesionálnych i neprofesionálnych tanečných súboroch. Žiaci tanečného odboru spolupracujú s ľudovou hudbou školy, kde vznikajú zaujímavé ľudové pásma.

V primárnom štúdiu získavajú deti v hravých pohybových činnostiach prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie a dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium.

Nižšie sekundárne vzdelanie obsahuje základy rôznych tanečných techník: klasického, ľudového, novodobého a jazzového tanca. Dôsledným metodickým postupom sa pripravujú absolventi prvého stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického, alebo ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na druhom stupni ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória prvého stupňa je zvládnutie základov tanečných techník a realizácia sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení.

Druhý stupeň základného štúdia uzatvára tanečné vzdelanie žiaka ZUŠ, v ktorom získa okruh vedomostí z tanečného umenia. V klasickom a ľudovom tanci sa zameriava pozornosť na dosiahnutie technického a výrazového stupňa. Moderný tanec musí zodpovedať požiadavkám špičkových amatérskych súborov moderného scénického tanca. Žiaci sa oboznamujú s historickými a inonárodnými tancami. Získavajú prehľad o vývoji tanečného umenia v rôznych slohových obdobiach a oboznamujú sa s výraznými osobnosťami, ktoré ovplyvnili vývoj tanca od stredoveku po dvadsiate storočie. Absolventi prvého a druhého stupňa základného štúdia majú možnosť rozširovania si svojich pohybových daností na školách vyššieho umeleckého zamerania.