HUDOBNÝ ODBOR

Je najpočetnejší a má zo všetkých štyroch odborov najdlhšiu tradíciu. Pestrosť výberu nástrojov dáva možnosť záujemcom uplatniť svoj talent v nástrojovej hre klávesového, strunového, sláčikového, dychového a speváckeho oddelenia. Najrozšírenejším a najnavštevovanejším oddelením je klávesové oddelenie. K hudobnému odboru patrí aj vyučovanie hudobnej náuky - základ poznania hudobnej vedy. Hudobný odbor je jediný, ktorého práca plynie nepretržite od vzniku školy. Všetky oddelenia tohto odboru prešli viacerými vývojovými zmenami. Do tradičného klasického vyučovania začali prenikať progresívnejšie prvky. Boli tu zaradené nové zložky ako improvizácia, hra z listu, komorná hra, štvorručná hra, hra v súboroch, komorných zoskupeniach a hudobných skupinách. Sú to všetko zložky, ktoré pomáhajú aktivizovať tvorivosť žiakov, vzbudzovať trvalý vzťah a lásku k hudbe.

Individuálna forma vyučovania v sebe zahŕňa osvojovanie a prehlbovanie si nástrojových zručností a návykov, rozširovanie možností žiakovho spontánneho hudobného prejavu, tvorba zmyslu pre štýlovú reprodukciu, hru z listu a súhru. Ide tu o rozvoj hudobných schopností, ktoré tiež zahŕňajú hudobnú predstavivosť, myslenie a fantáziu. Úlohou pedagóga nástrojovej hry je teda dosiahnutie všeobecného hudobného rozvoja, rozvoj jeho estetického vkusu a tvorivých činností v oblasti vážnej, populárnej i ľudovej hudby. Charakteristickým rysom predmetu hudobná náuka je jeho muzický a prevažne činnostný ráz. Podstatnu tohto predmetu sú činnosti interpretačné, rytmicko - pohybové, spevácke, inštrumentálne, percepčné - počúvanie hudby a tvorivé. Tieto činnosti vo vzájomnej závislosti majú pomáhať utvárať osobnosť žiaka, rozvíjať jeho hudobnosť, vedomosti, poznatky o hudbe a podnecovať jeho všestrannú aktivitu a tvorivý prístup k hudbe. Na rozdiel od individuálnej, nástrojovej a speváckej výučby sa hudobná náuka zoberá systematicky tými disciplínami, ktoré individuálne vyučovanie môže poskytnúť len okrajovo.

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE : klavír, keyboard, akordeón

STRUNOVÉ NÁSTROJE : husle, gitara, violončelo, cimbal

DYCHOVÉ NÁSTROJE : zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón

BICIE NÁSTROJE

SPEV, HLASOVÁ VÝCHOVA