RADA ŠKOLY

Mgr. Mária Lehončáková predseda, zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Miroslava Princova člen, zástupca pedagogických zamestnancov
Marcela Feketeová člen, zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Katarína Ferenčíková člen, zástupca rodičov
Mgr. Mária Šalatová člen, zástupca rodičov
Katarína Jeňová člen, zástupca rodičov
Silvia Sokolová člen, zástupca rodičov
Michal Sojka člen, zástupca zriaďovateľa
Mgr. Monika Popaďáková člen, zástupca zriaďovateľa
Ing. Katarína Straková člen, zástupca zriaďovateľa
Ing. Ján Ferko člen, zástupca zriaďovateľa