HISTÓRIA

V septembri 1951 bola založená na pôde osvetovej besedy Hudobná škola v Sečovciach. Vyučovalo sa v národnej škole na Štefánikovej ulici hre na klavír, husle, gitaru, dvakrát týždenne v odpoludňajších hodinách.

Od 15. apríla 1952 už bola škola presťahovaná do súčasných priestorov, kedy po procese poštátnenia získala potrebné zariadenie, inventár hudobných nástrojov a hudobnín. Podporou ľudovej správy sa dopĺňalo ďalšie vybavenie školy. Základné organizačné práce pri založení a poštátnení školy vykonal Štefan Korčmároš a viedol ju do 30.9.1952 . Od 1.10.1952 do 30.11.1956 bol riaditeľom Juraj Havaš a od 1.12.1956 Valéria Danková .

Pri zaisťovaní materiálno - technických potrieb škole účinne pomáhalo mesto, okres, ale najmä krajský národný výbor. Hudobná škola mala nekvalifikovaných pracovníkov a bola otvorená otázka jej definitívneho umiestnenia. Postupným obsadzovaním pedagogických miest stálymi kvalifikovanými silami sa vytvárali predpoklady pre kvalitnejší vyučovací proces a mimoškolskú činnosť. Záujem žiakov o štúdium sa zvyšoval.

Začiatkom 60-tých rokov sa vytvorila nová koncepcia základného hudobného vzdelávania s pomenovaním hudobných škôl na ľudové školy umenia (ĽŠU). ĽŠU v Sečovciach, v tomto čase jediná na území Trebišovského okresu zaškoľovala väčší počet cezpoľných žiakov z viacerých obcí okresu i mimo neho. Zásluhou a vytvorením lepších materiálnych podmienok pre prevádzku sa zvýšili stavy žiakov, počty tried i vyučujúcich. Z rozpočtových prostriedkov boli získané nákladné inventáre (hudobné nástroje, zariadenia tried, učebné pomôcky, hudobná knižnica a pod. ) Previedla sa generálna oprava budovy s adaptačnými prácami pre získanie ďalších potrebných prevádzkových priestorov školy. V nových podmienkach sa vylepšila práca, personálne obsadenie i z radov vlastných odchovancov školy. V tomto období mala ĽŠU významný podiel na tvorbe hudobného života v meste.

V roku 1975 sa začalo s realizáciou koncertnej siene a základov pre ďalšie objekty školy. Kolaudáciou novej prístavby 1. septembra 1978 škola získala osem učební a jeden kabinet. Tak sa vytvorili výborné podmienky výučby. Novou koncertnou sálou sa vyriešil dlhoročný problém vystúpení, ktoré boli dovtedy realizované v sále domu osvety. V súčasnosti je tento objekt na ulici Dargovských hrdinov č. 26 a je hlavnou budovou ZUŠ .

V 80-tých rokoch sa vytvorili aj ďalšie odbory na škole : výtvarný, tanečný a literárno - dramatický. Kým výtvarný od svojho vzniku pôsobí až dodnes, tanečný a literárno - dramatický pôsobili s určitými prestávkami. Činnosť tanečného a literárno - dramatického odboru sa datuje od roku 1981 , avšak literárno - dramatický odbor rokom 1993 zanikol. Jeho obnovenie nastalo až v školskom roku 2001/2002 . V 80-tých a 90-tých rokoch sa vyučovalo v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom odbore v priestoroch na ulici Dargovských hrdinov a ďalších priestoroch školy na námestí svätého Cyrila a Metoda v Sečovciach . V roku 2008 sa tohto objektu škola vzdala a vyučuje sa v priestoroch v hlavnej budove na ulici Dargovských hrdinov 26 a na jej súčasných elokovaných pracoviskách.

Riaditelia školy od jej vzniku po súčasnosť :

Štefan Korčmároš 1951-1952
Juraj Havaš 1952-1956
Valéria Danková 1956-1981
Mgr. Oľga Kurajdová 1981-1990
Terézia Kubániová 1990-1991
Mgr. Mária Leškaničová 1991-2009
Mgr. Mária Hvozdíková 2009 - súčasnosť

V minulých desaťročiach pôsobili na tejto škole v hudobnom odbore rôzne kolektívne zoskupenia, ktoré už zanikli. Boli to : Detský folklórny súbor Marunka, Detský spevácky zbor Musica, Akordeónový súbor a Detský zbor Sečovčatá.


Detský folklórny súbor Marunka

S podnetom založenia Detského folklórneho súboru Marunka prišla v roku 1990 Mgr. Oľga Kurajdová. Pôsobila na škole od roku 1966 ako učiteľka klavírnej hry a teoretického predmetu hudobná náuka. V rokoch 1981 – 1990 vykonávala funkciu riaditeľky ZUŠ.Detský folklórny súbor Marunka bol členom Východoslovenského folklórneho združenia v Košiciach. Po dobu desiatich rokov udržiaval miestne tradície regiónu a v jeho bohatom repertoári dominovali piesne zo Sečoviec a okolia, i z celého Slovenska.Členmi folklórneho súboru boli žiaci rôznych ročníkov prvého stupňa hudobného odboru. Počet členov sa pohyboval od dvadsať do dvadsaťpäť detí. Cieľom Marunky bola interpretácia autentického ľudového folklóru zo všetkými zvykmi a tradíciami. Tie boli špecificky zobrazené v jednotlivých pásmach ako: Vianočné spevy a zvyky, Ľudová pieseň, Večar na valaľe, Vešeľe u Šečovci a iné, kde nechýbali ani typické regionálne kroje. Folklórny súbor sa celkovo zúčastnil devätnástich súťaži v rámci okresu a východoslovenského kraja, kde na niektorých prehliadkach prezentovali svoje výkony popri Marunke jej jednotliví sólisti. Na detskom folklórnom festivale v školskom roku 1992 – 1993 v kategórii – detské folklórne súbory získala Marunka na okresnej prehliadke prvé miesto. Tu sa pod vedením Mgr. Oľgy Kurajdovej predstavilo v speváckom zoskupení Karička desať dievčat, ktoré si vybojovali štvrté miesto. Marunka sa zúčastnila aj Súťažnej prehliadky detských speváckych skupín – folklór v Parchovanoch, na ktorej jej bolo udelené prvé a tretie miesto, ako aj diplom za uvedenie programu s vlastnou ľudovou hudbou. Absolvovala aj súťažnú prehliadku v speve ľudových a umelých piesní v Bardejove, súťaže v sólovom speve ľudových piesní Zorničkin slávik a Slovenský slávik. Ďalej sem možno zaradiť Folklórnu regionálnu súťažnú prehliadku detských a mládežníckych speváckych skupín, spevákov a inštrumentalistov – sólistov, odkiaľ si Marunka odniesla 3. miesto. Bola účastníčkou okresnej prehliadky detských folklórnych skupín v Kráľovskom Chlmci, Strede nad Bodrogom a Nižnom Žipove, kde získala diplomy za účasť a uvedenie programu s vlastnou ľudovou hudbou i ďakovné listy a diplomy za pestrú dramaturgiu. Výsledkami svojej práce sa súbor mnohokrát prezentoval na verejných koncertoch ZUŠ a na podujatiach mesta. Účinkoval v projekte Vianočné pastorále v Rozhanovciach, Dargove a Zemplínskej Teplici i vo výchovných koncertoch pre materské školy a školské družiny Sečoviec. Po odchode vedúcej súboru Mgr. Oľgy Kurajdovej do dôchodku v roku 2000 sa činnosť Marunky skončila.


Akordeónový súbor

Bol založený v roku 1996 učiteľkou ZUŠ v hre na akordeón Teréziou Kubániovou. Súbor sa zúčastňoval rôznych kultúrnych vystúpení školy, ako aj verejných koncertov. Repertoár akordeónového súboru bol rôznorodý. Interpretoval diela starej hudby až po skladby súčasných hudobných skladateľov.


Detský spevácky zbor Musica

Existencia tohto zboru sa datovala od roku 1997 pod vedením dirigentky Blanky Bogdanovej. Na ZUŠ vyučovala spev a hru na klavíri. Zbor v prvom roku tvorilo dvadsať dievčat rôznych ročníkov školy. V nasledujúcich rokoch sa jeho počet rozšíril o nových členov. Musicu navštevovali aj bývalé žiačky školy a študentky druhého stupňa hudobného odboru. Zbor bol rozdelený do troch hlasov: alt, mezosoprán a soprán. Repertoár tohto zoskupenia bol veľmi rôznorodý. Zbor sa zúčastňoval verejných vystúpení na pôde školy i mimo nej a spolupracoval s niektorými hudobnými zoskupeniami – Komorným súborom sakrálnej hudby Credo a Detskou ľudovou hudbou. Korepetítormi boli učitelia školy. Musica začínala z jednohlasnými skladbami. Od roku 1998 už spievala dvojhlasné a trojhlasné diela, s ktorými sa zúčastňovali rôznych nesúťažných i súťažných prehliadok. V roku 1999 získala na okresnej súťažnej prehliadke „Mládež spieva“ v Trebišove diplom za hlasovú kultúru. Na krajskej súťaži v Sobranciach si vyspievala diplom bronzového pásma. V tom istom roku porota Matičnej prehliadky speváckych zborov v Banskej Bystrici ocenila zbor zlatým pásmom. Takéto umiestnenie mu priniesla i celoštátna prehliadka speváckych zborov „Mládež spieva“ v Prievidzi v roku 2000.


Detský zbor Sečovčatá

Činnosť tohto zboru sa datovala od roku 1982. Bol založený z iniciatívy bývalej riaditeľky ZUŠ Mgr. Márie Leškaničovej. Po jej vymenovaní do funkcie riaditeľky v roku 1990 túto činnosť prevzala učiteľka klavírnej hry Marcela Zorvanová. V roku 1991 však jeho pôsobnosť na škole zanikla. Nástrojovým sprievodom vypomáhali Sečovčatám učiteľky školy Anetta Vargová – klavír, Claudia Štofirová – husle, alebo začínajúca hudobná skupina Magnet. Repertoár detského zboru pozostával z vydaných nahrávok vtedy známeho detského speváckeho zboru Prešovčatá. Týmito piesňami sa Sečovčatá predstavovali na koncertných podujatiach a akciách školy i celého mesta. Zúčastnili sa koncertných vystúpení v Parchovanoch, Sečovskej Polianke i ďalších okolitých dedinách. Spoluúčinkovali v programoch pre Klub dôchodcov, Zbor pre občianske záležitosti, v Mestskom kultúrnom stredisku a na mnohých ďalších akciách organizovaných ZUŠ, alebo mestom Sečovce.